Terms of Use for ViCare / A ViCare Felhasználási Feltételei

A Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Németország, mint gyártó és jogtulajdonos (a továbbiakban: "Jogtulajdonos") az alábbiak szerint biztosítja Ön, mint a felhasználó (a továbbiakban: "Felhasználó") számára a ViCare Alkalmazás (a továbbiakban: "Alkalmazás") használatát a jelen Végfelhasználói felhasználási feltételekkel összhangban (a továbbiakban: "Felhasználási Feltételek").

1. pont A Felhasználási Feltételek tárgya és hatálya

 1. A jelen Felhasználási Feltételek tárgya a Felhasználó részére felhasználási jog biztosítása a Jogtulajdonosnak a saját fűtési rendszerére vonatkozó Alkalmazása tekintetében és az Alkalmazásban kínált funkciók használatára vonatkozó rendelkezések. Az Alkalmazás a Felhasználó Viessmann fűtési rendszere üzemelése részeként használható. Az Alkalmazás használatához a fűtési rendszer internetkapcsolata szükséges. A további műszaki feltételeket, a megfelelő fűtési rendszereket és a telepítésre vonatkozó részleteket a termékleírás tartalmazza itt. Az Alkalmazás ingyenesen telepíthető. Az Alkalmazás használatához az 5. pont szerinti regisztráció, valamint a ViCare Adatvédelmi Szabályzatának elfogadása szükséges, amely itt érhető el.
 2. Az Alkalmazás tartalmazza az Alkalmazás tárgykódját, amelyet a Jogtulajdonos tesz elérhetővé a releváns végfelhasználói eszköz tekintetében letöltésre és telepítésre (ahol alkalmazandó, egy olyan platformon keresztül, mint az iTunes vagy Google Play).
 3. Ettől kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában ezen Felhasználási Feltételek mind fogyasztókra, mind vállalkozásokra irányadók. A fogyasztó bármely olyan természetes személyt jelent, aki elsősorban a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el (A Német Polgári Törvénykönyv 13. §-a). A vállalkozás olyan természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező társulás, aki vagy amely elsősorban szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el (A Német Polgári Törvénykönyv 14(1) §-a).

2. pont Frissítések

 1. A Jogtulajdonos frissítéseket bocsát rendelkezésre az Alkalmazás tekintetében és a fűtési rendszeren keresztül a kommunikációs összetevők firmware-je tekintetében, tehát a Felhasználó fűtési rendszere és az internet közötti interfész tekintetében (a továbbiakban: "Frissítések"). Ezek telepítése azért szükséges, hogy az Alkalmazás biztonságos működését biztosítsák vagy hogy az Alkalmazás funkcióinak változását kövessék és az Alkalmazást a technikai fejlődéshez igazítsák. A Jogtulajdonos saját mérlegelése szerint jogosult az Alkalmazás funkciókörének megváltoztatására külön értesítés nélkül, anélkül azonban, hogy az Alkalmazás funkcionalitását lényegesen korlátozná. A Jogtulajdonos köteles ez utóbbi változtatásokról előzetesen értesíteni a Felhasználót. A Jogtulajdonos azt javasolja, hogy a Frissítéseket mindig időben telepítse a Felhasználó. Amennyiben a Felhasználó elmulasztja a Frissítések telepítését az erre irányuló, az Alkalmazásban megjelenő és a Felhasználó email címére megküldött emlékeztetőt követően is, a Jogtulajdonos jogosult a jelen szerződés felmondására és az ahhoz kapcsolódó felhasználói fiók törlésére.
 2. A Felhasználó nem jogosult olyan frissítésekre, amelyek a funkciók kibővítése érdekében váltak elérhetővé.
 3. A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Jogtulajdonos az Alkalmazásnak csak a jelenlegi állapotát tartsa fenn. A fűtési rendszer megvásárlására vagy a rendszer internet interfésszel történő felújítására vonatkozó szerződés szerinti szavatosság lejáratát követően a Jogtulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy az Alkalmazást megszüntesse és felmondja a jelen szerződést.

3. pont Felhasználási jog engedése, rendelkezésre állás 

 1. A Jogtulajdonos a Felhasználónak a regisztrációval (ld. az 5. pontot a regisztrációs kötelezettségről) nem kizárólagos felhasználási jogot enged az Alkalmazás tekintetében. A Jogtulajdonos a felhasználási jogot a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint engedi a Viessmann termékekkel kapcsolatos egyes célokra.
 2. A Jogtulajdonos a felhasználási jogot az alábbi bontó feltételekkel engedi:
  - A Felhasználó tudomásul veszi és elismeri a Jogtulajdonos szerzői / jogtulajdonosi minőségét és kötelezi magát különösen arra, hogy a szerzőség / jogtulajdonlás bármilyen feltüntetését nem változtatja meg vagy távolítja el;
  - A Felhasználó nem dolgozza át és / vagy nem fejti vissza az Alkalmazást (a Felhasználónak a Német Szerzői Jogi Törvény 69d és 69e §-ai által biztosított jogosultságai érintetlenül maradnak).
 3. Amennyiben a Jogtulajdonos a felhasználási jog harmadik személyeknek történő Felhasználó általi átengedését engedi, a Felhasználó köteles biztosítani, hogy ezen harmadik személyek ugyancsak elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerjék el a jelen Felhasználási Feltételeket és az azokból eredő jogokat és kötelezettségeket.
 4. Az Alkalmazás bizonyos funkciói a Jogtulajdonos rendszeréhez (“backend”) interneten keresztül történő csatlakozást igényelnek. A Viessmann éves átlagban 95%-os rendelkezésre állást szavatol az Alkalmazás tekintetében. A karbantartási munkák tekintetében legalább 7 nappal előzetesen küldött értesítések szerinti kiesések (legfeljebb 5 óra / hét éves átlagban) e tekintetben nem vehetők figyelembe. A Viessmann minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a karbantartási munkákat olyan időszakokban végezze, amikor az Alkalmazás ritkán használatos.

4. pont Támogatott felhasználói eszközök és támogatott hardver és szoftver.

 1. A Jogtulajdonos a Felhasználó részére az Alkalmazást a támogatott felhasználói eszközön történő használatra vonatkozó előírások szerint bocsátja rendelkezésre. A támogatott felhasználói eszközöket és azok minimumkövetelményeit a jelenlegi termékleírás tartalmazza.
 2. A Felhasználó köteles megfelelni a Jogtulajdonos által megállapított rendszer- és szoftverkövetelményeknek, amelyek az Alkalmazás jelenlegi termékleírásában találhatók. Harmadik fél gyártó által biztosított és az Alkalmazással együttműködésre szánt szofterprogramok és szolgáltatások csak a Jogtulajdonos jóváhagyását követően használhatók. A rendszerkövetelményeknek való megfelelés a Felhasználó kizárólagos felelőssége. Az interoperabilitással kapcsolatos kérdéseket a Jogtulajdonosnak kell továbbítani.  

5. pont Regisztráció

 1. A Felhasználó köteles regisztrálni és egy felhasználói fiókot létrehozni az Alkalmazás megfelelő használata érdekében. A Felhasználó személyével, email címével és ahol alkalmazandó, ügyfélszámával és más felhasználói adatával, mint például a telepítés helyével kapcsolatos helyes és pontos információt kell rendelkezésre bocsátani és azt frissíteni kell változás esetén. Ezen túlmenően a Felhasználó köteles a Jogtulajdonost értesíteni, amennyiben a Felhasználó már nem jogosult a rendszer használatára (pl. ha a lakás, ahol a rendszer üzemel, eladásra került egy új tulajdonos számára). Ezen kötelezettség bármilyen megszegése esetén a Jogtulajdonos jogosult a Felhasználót az Alkalmazás használatából kizárni.
 2. A Jogtulajdonos jogosult a felhasználói fiók zárolására arra utaló jelek esetén, hogy a felhasználói fiókot jogosulatlanul használták és / vagy a felhasználói fiókból jogosulatlanul kíséreltek meg hozzáférni vagy fértek hozzá az Alkalmazáshoz vagy a Jogtulajdonos alapul fekvő rendszeréhez (“feltörés”). Ilyen esetekben a Jogtulajdonos köteles értesíteni a Felhasználót a felhasználói fiókban rendelkezésre bocsátott email címen indokolatlan késedelem nélkül és a Felhasználónak egy új felhasználói fiókon keresztül hozzáférést biztosítani, kivéve, ha a tények azt sugallják, hogy a Felhasználó kísérelt meg a Jogtulajdonos rendszereihez jogosulatlanul hozzáférni.
 3. A Jogtulajdonos jogosult a jelen szerződés figyelmeztetés nélküli rendkívüli felmondására és a felhasználói fiók törlésére, amennyiben a Jogtulajdonos rendszere (backend) folyamatosan (több, mint 6 hónapig) nem képes a Felhasználó rendszeréhez kapcsolódni anélkül, hogy ez a Jogtulajdonos hibája lenne, és erről a Felhasználó az általa az Alkalmazásban rendelkezésre bocsátott email címen értesítésre került, és ezen értesítéstől számított 8 héten belül nem orvosolta ezt a hibát.

6. pont Szavatosság

 1. A Felhasználó felelős az Alkalmazásnak a Viessmann fűtési rendszerekre vonatkozó jelenlegi anyagok szerinti konfigurációjáért. Amennyiben a Felhasználó vállalkozás, a Német Kereskedelmi Törvénykönyv 377. §-a is alkalmazandó a szavatosságra.
 2. Az Alkalmazásban elérhető funkciókat úgy kell tekinteni, mint amelyek lényeges hibával nem rendelkeznek, amennyiben betöltik azon funkciókat, amelyeket a jelenleg hatályos termékleírás tartalmaz vagy amelyekről a felek külön megállapodtak. A Jogtulajdonos nem szavatolja, hogy az Alkalmazás funkciói megfelelnek a Felhasználó követelményeinek.
 3. Az Alkalmazás tekintetében a funkcionális hiba fennállásának előfeltétele, hogy a hiba reprodukálható. A Felhasználónak kielégítően kell leírnia az ilyen hibákat. Amennyiben a Jogtulajdonos által rendelkezésre bocsátott Alkalmazás hibás, a Jogtulajdonos köteles a hibát kijavítani megfelelő időn belül az Alkalmazás kijavításával, amennyiben a kijavítás költsége észszerű. Amennyiben a kijavítás nem sikerül, a Felhasználó árleszállításra vagy elállásra jogosult. 
 4. A Felhasználó köteles elősegíteni, hogy a Jogtulajdonos a hibát ésszerű mértékig azonosítsa, pl. nyomtatott anyagok, képernyőmentés vagy hibaleírás útján.
 5. Vis maior bekövetkezte esetén (beleértve a sztrájkot, lockout-ot (munkavállalók kizárása a munkavégzésből) és más hasonló eseményt, amennyiben ez nem látható előre, súlyos és nem a Jogtulajdonosnak felróható), amely jelentősen megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a Jogtulajdonos számára, hogy az esedékes szolgáltatást teljesítse, a Jogtulajdonos jogosult arra, hogy kötelezettségei teljesítését elhalassza az akadály fennállásának és azt követően a megfelelő újraindulás idejére.

7. pont Felelősség

 1. A Jogtulajdonos korlátlan felelősséggel tartozik a Jogtulajdonos vagy törvényes képviselője szándékos vagy súlyosan hanyag károkozása esetére. A Jogtulajdonos felelőssége ugyancsak korlátlan az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéssel összefüggésben. Ezen túlmenően a Jogtulajdonos felelős az Alkalmazás szavatolt funkcióiért és a kötelező jogszabályokkal összhangban, így különösen termékfelelősségi és termékbiztonsági jogszabályok alapján.
 2. Ezen túlmenően a Jogtulajdonos felelős az enyhén gondatlan kötelezettségszegésért is, amennyiben ezen kötelezettségek teljesítése teszi lehetővé a szerződésszerű teljesítést és ha a szerződéses partner általában bízhat abban, hogy ezen kötelezettségeknek eleget tesznek (“lényeges kötelezettségek”). Ezen felelősség azonban pusztán a kárnak addig a szintjéig áll fenn, amely szint általában előrelátható a szerződés megkötésekor. Az enyhe gondatlanság más eseteiben nem áll fenn felelősség a Jogtulajdonos részéről.
 3. A Jogtulajdonos nem felel a helytelen konfigurációból eredő károkért, amelyekért a Jogtulajdonos nem felelős vagy amelyek a rendszerkövetelményeknek nem megfelelő eszközök használatából erednek.
 4. A Jogtulajdonos nem felelős az Alkalmazás használata során felmerülő további költségekért (így különösen a mobilkommunikáció útján (az adatroamingot is beleértve) történő adattovábbítás költségéért). A felelősség ezen kizárása nem alkalmazandó, amennyiben a Jogtulajdonos felelőssége fennáll súlyos gondatlanság vagy szándékosság okán.

8. pont Rendkívüli felmondás joga 

A Jogtulajdonos jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket megfelelő indokkal felmondással megszüntetni, így különösen a jelen Felhasználási Feltételek vagy az Alkalmazással összefüggő szerzői jog súlyos megsértése esetén.

9. pont Záró rendelkezések

 1. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, azokat olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, amelyek gazdaságilag szándékukban a leginkább hasonlítanak az eredeti érvénytelen rendelkezésekhez. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, az a jelen Felhasználási Feltételek további rendelkezéseinek vagy a Felhasználási Feltételek egészének az érvényességét nem érinti.
 2. A Jogtulajdonos jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket saját mérlegelése szerint módosítani vagy kiegészíteni a Felhasználó számára észszerű mértékben. Ilyen esetben a regisztrált felhasználókat értesíteni kell legalább hat héttel a változás hatályba lépése előtt (pl. a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott email címen vagy a termékinformációs szolgáltatáson keresztül). A módosított vagy kiegészített Felhasználási Feltételeket alkalmazandók, kivéve ha a Felhasználó a hatályba lépést megelőzően kifogást emel, miután a Jogtulajdonos kifejezetten értesítette a Felhasználót arról, hogy a kifogás megtételének elmulasztásának mi a következménye. Amennyiben a Felhasználó kifogást emel, a Jogtulajdonos jogosult a jelen szerződést felmondani a kifogás kézhez vételét követő 1 hónappal lejáró felmondási idővel.
 3. A jelen szerződésre a német jog az irányadó. Mindazonáltal azon kötelezően alkalmazandó rendelkezések, amelyek a fogyasztónak minősülő felhasználóra irányadók lakóhelye országában, továbbra is alkalmazandók és ezen szerződéstől érintetlenek. A felek kikötik Frankfurt am Main, Németország bíróságainak joghatóságát arra az esetre, ha a Felhasználó vállalkozás, közjog szerint működő jogi személy vagy közjog szerint működő alap.
ViCareVitotrolPlus-TOU_HU_hu Version 1.0 (2016-12-21)